Buradasınız:

Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Programı


Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Programı

PROGRAM DETAYLARI


SINIF

PROGRAMI

ONLINE

PROGRAM

Başlangıç Tarihi

18 Mart 2023

20 Mart 2023

Eğitim Günleri

Cumartesi Pazar

Pazartesi Çarşamba Cuma

Eğitim Saatleri

10.00 – 17.00

20.30 – 23.30

Eğitim Süresi

5 Hafta

4 Hafta

Eğitim Yeri

          Mecidiyeköy Şişli

     Online Platform

Eğitim Ücreti

9.500 TL+KDV

İletişim

0 532 574 64 08 – 0 541 557 32 74

Mail

iletisim@gelisimakademisi.com

EĞİTİM PROGRAMI

 1. MODÜL: Yönetim Muhasebesinin Kapsamı (Scope Of Management Accounting)

·Maliyet Yönetimi Sistemleri ve Strateji İlişkisi

·Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ABC)

·Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (TDABC)

·Müşteri Karlılık Analizleri ve Müşteri Maliyetleri

·Değer Zinciri Yönetimi

·Faaliyet Tabanlı Yönetim (ABC/M)

 2. MODÜL: Maliyet Muhasebesi (Cost Accounting)

·Maliyet Hesaplama Sistemleri (Cost Calculation Systems)

·Maliyet Davranışı Modelleri Ve JIT (Cost Accounting Models And JIT)

·Değişken Maliyet Raporlaması (Flexible Cost Reporting)

·Faaliyete Dayalı Maliyetleme (Operational Costing)

·Yaşam Dönemi Maliyetleme (Life-Time Costing)

·Kaizen Maliyetleme (Kaizen Costing)

·Kalite Maliyetleri (Quality Costing)

·Maliyet Kontrolu Ve Düşürme Teknikleri (Cost Control And Cost-Cutting Techniques)

·Hedef Maliyetleme (Target Costing)

3. MODÜL: Karar Sürecinde Etken Maliyetler (Relevant Costs In Nonroutine Decisions)

·Etken Maliyetler (Relevant Costs Defined)

·Toplam Proje Ve Alternatif Maliyet Yaklaşımları (Total Project And Opportunit Cost Approaches)

·Özel Siparişlerin Fiyatlanması (Pricing Special Orders)

·Standart Ürünlerin Fiyatlandırılması (Pricing Standard Products)

·Üretme veya Satınalma Kararı (The Make Or Buy Decision)

·Satış veya Daha Fazla İşleme Kararı (The Sell Or Process Further Decision)

·Ürun Hattı Eklenmesi veya Kaldırılması (Adding Or Dropping A Product Line)

 4. MODÜL: Kâr Planlaması (Profit Planning)

·Katkı Payı Yaklaşımı (The Contribution- Incremental-Approach)

·Maliyet, Hacim, Kar (Cost-Volume-Profit, CVP)

·Başabaş Noktası Analizi (Analysis Of Break-Even Point)

·Hedef Gelir Hacmi ve Güvenlik Marji (Target Income Volume And Margin Of Safety)

·Satış ve Faktör Analizi (Sales Mix Analizi)

·Müşteri Kârlılık Analizi (Customer Profitability Analysis)

 5. MODÜL: Bütçeleme (Budgeting)

·Temel Kavramlar (Main Concepts)

·İşletme Bütçelerinin Türleri (Types Of Budgets)

·Genel ve Bölüm Bütçelerinin Hazırlanması (Preperation Of Overall And Departmental Budgets)

·Faaliyet Bütçelerinin Hazırlanmasına İlişkin Kapsamlı Örnek (Comphrehensive Example For Operational Budget - İllustration)

·Sıfır Tabanlı Bütçe (Zero-Base Budgeting)

·Bütçe Denetimi (Budget Control)

·Maliyet Denetim

·Hasılat Denetim

·Maliyet Merkezi

·Kar Merkezi

·Performans Ölçümü

 6. MODÜL: Standard Maliyet Sistemi, Sorumluluk Bazlı Muhasebe Sistemi Ve Maliyet Dağıtma (Standard Costs, Responsibility Accounting, And Cost Allocation)

·Sorumluluk Merkezleri ve Performans Degerlendirmeleri (Responsibility Centers, And Their Performance Evaluation)

·Standard Costs And Variance Analysis

·Esnek Bütçeleme Ve Performans Raporları (Flexible Budgeting And Performans Reports)

·Sektör Raporlaması ve Maliyet Dağıtmada Katkı Yaklaşımı (Segmental Reporting And The Contribution Approach To Cost Allocation)

 7. MODÜL: Performans Değerlendirme, Transfer Fiyatlandırması, Ve Sorumluluğun Dağıtılması (Peformance Evaluation, Transfer Pricing, And Decentralization)

·Sorumluluğun Dağıtılması (Decentralization)

·Yatırım Geri Donüşü (Rate Of Return On Investment, ROI)

·Kalan Gelir (Residiual İncome, Rı)

·Yatırım Geri Donüşü Ve Kalan Gelir Yöntemine Gore Yatırım Kararları (Investment Decision Under Roı And Rı)

·Transfer Fiyatlandırma Ve Alternatif Transfer Fiyatlandırma Yöntemleri (Transfer Pricing And Alternative Transfer Pricing Schemes)

 8. MODÜL: Yatırım Bütçe-Planlaması (Capital Budgeting)

·Yatırım Bütçelemesi Teknikleri (Capital Budgeting Techniques)

·Birbiriyle Örtüşmeyen Yatırımlar (Mutually Exclusive İnvestments)

·Gelir Vergisi Faktörleri (Income Tax Factors)

·Kapsamlı Bir Örnek (A Comprehensive Example)

 9. MODÜL: Değer Mühendisliği (Value engineering)

 10. MODÜL: Yönetim Muhasebesine Kantitatif /Sayısal Yaklaşımlar (Quantitative Approaches To Managerial Accounting)

·Kesinlik Ve Belirsizlik Durumlarından Karar Verme (Decision Making Under Certainty Or Under Uncertainty)

·Karar Teorisi

·Lineer Programlama Ve Gölge Fiyatlar (Linear Programming And Shadow Prices)

·Öğrenme Eğrisi (Learning Curve)

·Envanter Planlama Ve Kontrol (Inventory Planning And Control)

 11. MODÜL: Finansal Tablo Analizi

·Rasyo Analizleri (Ratio Analysis)

·Likidite Analizleri (Liquidity Ratios)

·Aktivite Rasyoları (Activity Ratios)

·Kaldirac Rasyoları (Leverage Ratios)

·Karlılık Rasyoları (Profitability Rastios)

·Fon Akım Tablosu (Soures And Uses Of Funds)

·Kapsamlı Bir Örnek (An Illustration)

12. MODÜL: Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard)

·Finansal Boyut (Financial)

·Müşteri Boyutu (Customer)

·İç Süreçler Boyutu (Internal processes)

·Öğrenme ve Gelişim Boyutu (Leaning and Improvement)

Etiketler: Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Programı